Language
select.interface.language

Regulamin Higit

 1. Definicje pojęć
  1. Adips – “Adips Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Zielonej Górze, 65-209 Zielona Góra, przy ul. Piaskowej 14, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Zielona Góra, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003011, posiadająca NIP 973-07-02-133 oraz REGON 977901790, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych. Podmiot prowadzący i zarządzający serwisem Higit.

  2. Dane – treści, w tym m.in.: pliki, zdjęcia, teksty, komentarze, pytania, odpowiedzi, które Użytkownik umieszcza w Higit na zasadzie dobrowolności. Adips ma prawo wykorzystywać Dane na warunkach określonych w Regulaminie odpowiednio do zgód udzielonych przez Użytkownika.

  3. Dane Osobowe – informacje dotyczące Osoby, w szczególności, ale nie tylko: imię, nazwisko, nick, płeć, adres poczty elektronicznej (email), adresy IP oraz nadawany Użytkownikowi identyfikator, przetwarzane przez Adips w celu prawidłowego świadczenia Usług, jak też w celach statystycznych oraz operacyjnych związanych z zarządzaniem Higit oraz w innych celach zawartych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

  4. Dział Obsługi Użytkownika – komórka organizacyjna spółki Adips obsługująca Użytkowników, w szczególności odbierająca pocztę elektroniczną przesyłaną na adres pomoc@higit.com.

  5. Higit – zbiór stron internetowych w domenie o nazwie higit.com oraz subdomenach tej domeny, składający się na serwis dostępny pod adresem http://higit.com/, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym serwisie Danych w celu, m.in., ich udostępniania innym Użytkownikom.

  6. Konto – udostępniana Użytkownikowi w ramach Higit przestrzeń wirtualna wraz z przyporządkowanymi jej funkcjonalnościami, w której może on umieszczać Dane. Użytkownik nabywa prawo korzystania z funkcjonalności Konta, dopiero po dokonaniu wymaganej rejestracji w Higit.

  7. Osoba – osoba fizyczna, która korzysta z Usług.

  8. Platforma Autoryzująca – system zintegrowany z Higit, umożliwiający autoryzację Użytkowników oraz przekazanie ich Danych Osobowych do systemów zewnętrznych. Platforma Autoryzująca przekazuje Dane Osobowe do Higit na podstawie zezwolenia Użytkownika, które zostało udzielone przez niego w sposób elektroniczny. Przykładami Platform Autoryzujących są Rublon oraz Facebook.

  9. Spam – wiadomość elektroniczna przesyłana lub umieszczana przez Użytkownika w ramach Higit, na której otrzymanie odbiorca nie wyraził zgody – w szczególności niezamówiona informacja handlowa.

  10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Adips o treści odpowiadającej treści niniejszego Regulaminu, której zawarcie następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na prezentację przez Adips Usług na Koncie Użytkownika oraz ich komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej na jego adres email lub w inny sposób umożliwiający kontakt z Użytkownikiem.

  11. Usługi – wszelkiego typu świadczenia Adips na rzecz Użytkownika wykonywane w ramach niniejszej Umowy realizowane drogą elektroniczną.

  12. Użytkownik – Osoba, która poprzez rejestrację przez Platformę Autoryzującą przekazała swoje Dane Osobowe do Higit, uzyskując dostęp do Usług oraz otrzymując Konto, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, może również być Użytkownikiem, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

  13. Wizerunek – zdjęcie, symbol lub oznaczenie Użytkownika przekazane do Higit w formacie graficznym.

 2. Wstęp
  1. Regulamin określa on zasady działania i korzystania z Higit, a w szczególności definiuje prawa i obowiązki Użytkowników, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Adips.

  2. Właścicielem i administratorem Higit jest Adips.

  3. Nazwa serwisu Higit, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

  4. Regulamin został opracowany w języku polskim. W przypadku, gdy jakakolwiek przetłumaczona wersja tego Regulaminu jest sprzeczna z wersją polską, liczy się wersja polska.

  5. Warunkiem korzystania z Higit jest dokładne zapoznanie się z treścią oraz bezwarunkowa akceptacja Regulaminu.

 3. Zasady korzystania z Higit
  1. Rejestracja w Higit polega na dostarczeniu Danych Osobowych do Higit poprzez Platformę Autoryzującą.

  2. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu na czas nieokreślony z zastrzeżeniem rozdziału 7 Regulaminu.

  3. Rejestracja w Higit oraz utworzenie i korzystanie z Konta są bezpłatne (z wyłączeniem Usług zdefiniowanych jako płatne).

  4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoważna ze złożeniem oświadczeń o następującym brzmieniu:

   1. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

   2. Do korzystania z Higit przystąpiłam/przystąpiłem dobrowolnie.

   3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Adips Danych Osobowych oraz wykorzystywanie Wizerunku w celu prawidłowego świadczenia Usług, reklamy jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Higit zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).

   4. Dane Osobowe dostarczone do Higit są prawdziwe, zgodne z przepisami prawa i nie naruszają praw osób trzecich.

   5. Umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, Wizerunku lub informacji, dotyczących innych Osób lub osób trzecich, nastąpiło w sposób dobrowolny, zgodny z przepisami prawa oraz za zgodą tych osób.

   6. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Higit Danych, Danych Osobowych oraz Wizerunku osób trzecich bez odpowiedniej ich zgody.

   7. Wyrażam zgodę na zmianę bądź usunięcie z Konta przez Adips dowolnych treści, odnośnie których istnieje uzasadnione przypuszczenie o ich nieprawdziwości, niezgodności z przepisami prawa lub Regulaminem.

   8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości oraz informacji handlowych od Higit oraz Adips w formie poczty elektronicznej, komunikatów wyświetlanych w ramach Konta lub w inny sposób (np.: informacje o utrudnieniach, zmianach bądź przerwach technicznych w działaniu Higit; newsletter; uwagi związane z prowadzeniem Konta, reklamy, informacje na temat promocji), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

   9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.

  5. Korzystanie z Higit jest równoważne z akceptacją aktualnej opublikowanej wersji Regulaminu.

  6. Adips stara się utrzymywać Higit w stanie sprawnym, bezbłędnym i bezpiecznym, jednak Użytkownik korzysta z Higit na własne ryzyko. Adips udostępnia Higit bez jakichkolwiek gwarancji, między innymi, ale nie tylko, domniemanej gwarancji zgodności z przeznaczeniem, wartości handlowej i użyteczności. Adips nie gwarantuje, że Higit będzie bezpieczny lub odpowiednio zabezpieczony.

  7. Podawane przez Użytkownika Dane są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Higit. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę. Dane Osobowe typu adres email, data urodzenia, nie będą udostępniane dla wyszukiwarek internetowych.

  8. Dane Osobowe – oprócz imienia i nazwiska, nie będą udostępniane innym Użytkownikom. Nazwisko Użytkownika będzie widoczne tylko dla zalogowanych Użytkowników i nie będzie widoczne dla wyszukiwarek internetowych.

  9. Osoba jest uprawniona do posiadania wyłącznie jednego Konta.

  10. Zabronione jest wykorzystywanie Kont innych Osób oraz udostępnianie swojego Konta innym Osobom.

  11. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z botów, wirusów lub innych kodów bądź programów komputerowych, mogących w szczególności automatyzować jakiekolwiek procesy przetwarzania danych w ramach Higit. Niedozwolona jest jakakolwiek czynność mogąca prowadzić do modyfikacji dowolnej części kodu Higit.

  12. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek działań na szkodę Adips, Higit, Użytkowników i innych podmiotów, a w szczególności:
   A/ obniżających bezpieczeństwo dowolnego Konta,
   B/ uciążliwych dla innych Użytkowników,
   C/ naruszających prywatność innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że czynności te nie naruszają przepisów prawa i postanowień Regulaminu,
   D/ zakłócających działanie Higit,
   E/ narażających Higit lub Adips na utratę dobrego imienia.

  13. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, wynalazków i patentów zarówno Adips jak i innych podmiotów.

  14. Użytkownik zobowiązuje się do nieprowadzenia jakichkolwiek działań służących do podstępnego uzyskiwania Danych Osobowych innych Użytkowników lub realizowanych w sposób zautomatyzowany lub umożliwiających automatyzację korzystania z Higit.

  15. Zabrania się zamieszczania w Higit treści (Danych i Danych Osobowych) niezgodnych z polskimi lub międzynarodowymi przepisami prawa, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, nieprawdziwych, nagannych moralnie lub propagujących przemoc, stanowiących tajemnicę służbową lub inną informację poufną, naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie i prawa pokrewne osób trzecich.

  16. Zabrania się zamieszczania w Higit treści zawierających jawne bądź ukryte przekazy reklamowe lub marketingowe.

  17. Zabrania się wykorzystywania Higit do działalności badawczej, polegającej przykładowo na przeprowadzaniu analiz lub sondaży.

  18. Zabrana się wysyłania Spamu przy użyciu lub w ramach Higit.

 4. Dane osobowe
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Adips, zgodnie z warunkami Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

  2. Administratorem Danych Osobowych jest spółka Adips, która dokonuje przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  3. Adips przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do nawiązania, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz poprawnej realizacji Usług.

  4. Dane Osobowe Użytkownika będą aktualizowane w automatyczny sposób na zasadzie pobierania ich z Platformy Autoryzującej, przy pomocy której Użytkownik zarejestrował się lub loguje się w Higit.

  5. Adips ma prawo uzależnić udostępnienie wybranych Usług od uprzedniego uprawdopodobnienia przez Użytkownika legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz Wizerunku udostępnionego w Higit. W związku z tym Użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne przesłanie dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz dokumentujących jego prawa do Danych Osobowych i Wizerunku. Jeżeli dokumenty te nie zostaną dostarczone lub nie będą wiarygodne, Adips może ograniczyć zakres Usług, dokonać blokady Konta oraz rozwiązać Umowę z Użytkownikiem.

  6. Adips ma prawo do blokady lub usunięcia Konta, jeżeli powstaną wątpliwości odnośnie aktualności lub prawdziwości Danych Osobowych.

  7. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany oraz skasowania Danych Osobowych w każdym czasie.

 5. Prawa autorskie

  Użytkownik udziela Adips niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, modyfikowanie, uzupełnianie, kasowanie, wykonywanie i wyświetlanie publiczne, kopiowanie i rozpowszechnianie w dowolnych środkach przekazu wprowadzonych Danych.

 6. Zablokowanie i/lub usunięcie Konta
  1. Adips ma prawo do ograniczenia funkcjonalności, usuwania bądź zmiany niedozwolonych treści, zablokowania, jak też usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy uzna to za stosowne, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub naruszania przepisów prawa.

  2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieprzestrzeganiu przez Użytkownika Regulaminu lub naruszaniu przepisów prawa, Adips zarchiwizuje Dane oraz Dane Osobowe tego Użytkownika i uzyska prawo do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

  3. Usunięcie Konta nie jest równoważne z usunięciem Danych oraz Danych Osobowych przyporządkowanych do tego Konta.

  4. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Adips przetwarza Dane oraz Dane Osobowe przyporządkowane do tego Konta w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu właściwego zakończenia realizacji Usług oraz objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

  5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Adips, założenie nowego Konta przez tę samą Osobę wymaga uprzedniej zgody Adips.

  6. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny poprzez wyrażenie takiej woli w email przesłanym na adres pomoc@higit.com.

  7. W przypadku wiarygodnego zgłoszenia do Dział Obsługi Użytkownika śmierci Użytkownika, Umowa automatycznie wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte.

 7. Odpowiedzialność
  1. Adips nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Higit, w tym utratę Danych i/lub Danych Osobowych, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niezamierzonymi błędami serwisu lub jego obsługi, przerwami technicznymi, bądź niedozwolonymi działaniami Osób. O przerwach technicznych i przewidywanym czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

  2. Rozpowszechniane w ramach Higit Dane nie stanowia? materiału prasowego i nie stanowia?c publikacji Adips.

  3. Adips nie ma obowiązku weryfikowania treści przekazywanych i publikowanych przez Użytkowników w ramach Higit pod kątem ich zgodności z zasadami Regulaminu i przepisami prawa.

  4. Treści (w tym Dane i Dane Osobowe) przekazywane i publikowane przez Użytkowników w ramach Higit nie są poglądami i opiniami pochodzącymi od Adips bądź twórców Higit. Wyłączną odpowiedzialność za te treści ponosi Użytkownik, który je opublikował.

  5. Adips nie jest odpowiedzialny za działania, treści (w tym Dane i Dane Osobowe), informacje lub dane osób trzecich, a Użytkownik uwalnia Adips, zarząd Adips, pracowników Adips oraz osoby współpracujące z Adips z jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań, znanych i nieznanych, powiązanych w jakikolwiek sposób z Użytkownikiem.

  6. Adips nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za jakąkolwiek utratę zysków lub innych wtórnych, specjalnych, pośrednich lub przypadkowych szkód wynikających z lub w powiązaniu z Regulaminem, Higit lub Adips, nawet jeżeli Adips został powiadomiony o możliwości powstania takich szkód. Sumaryczna odpowiedzialność Adips wobec Użytkownika nie będzie przekraczać kwoty sześćdziesięciu polskich złotych lub kwoty, którą Użytkownik zapłacił Adips w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Odpowiednie przepisy prawa mogą nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub odszkodowań pośrednich lub wynikowych, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć danego Użytkownika. W takim przypadku, odpowiedzialność Adips będzie ograniczona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie odpowiednich przepisów prawa.

  7. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie zasad Regulaminu i przepisów prawa oraz wynikające stąd szkody.

 8. Spory
  1. Użytkownik będzie rozwiązywał wszelkie spory, roszczenia, skargi bądź zażalenia związane z Adips, Higit lub Regulaminem tylko i wyłącznie w sądzie właściwym dla siedziby Adips. Regulaminem, Umową oraz jakimkolwiek sporem, roszczeniem, skargą, zażaleniem mogącym zaistnieć między Użytkownikiem a Adips rządzą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na możliwe konflikty w przepisach.

  2. W przypadku, gdy ktokolwiek skieruje roszczenie przeciwko Adips dotyczące czynności danego Użytkownika, treści lub informacji umieszczonych w ramach Higit przez tego Użytkownika, Użytkownik będzie chronił spółkę Adips i zrekompensuje jej wszelkie szkody, straty oraz koszty jakiegokolwiek typu związane z danym rozszczeniem (między innymi, ale nie tylko, uzasadnione opłaty i koszty postępowania i obsługi prawnej, w tym faktycznie poniesione koszty zastępstwa procesowego).

 9. Przepisy dotyczące Użytkowników spoza Rzeczpospolitej Polskiej

  Higit jest serwisem o zasięgu globalnym, który z założenia ma posiadać spójne zasady dla wszystkich, w tym zagranicznych Użytkowników. W związku z tym Adips stara się w ramach Higit respektować również lokalne dla Użytkownika przepisy prawa. Następujące przepisy dotyczą Użytkowników spoza Rzeczpospolitej Polskiej:

  1. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie do/w Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Użytkownik znajdujący się w państwie, które ma nałożone embargo przez Polskę lub Unię Europejską, zobowiązuje się do zaniechania w ramach Higit wszelkich działań komercyjnych (jak np. reklama, płatności).

 10. Przepisy przejściowe i końcowe
  1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem http://higit.com/h/tos.

  2. Adips zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn w dowolnej chwili, bez konieczności uzasadniania tych zmian, przy czym o zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez email, a nowy tekst Regulaminu zostanie opublikowany na łamach Higit.

  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od chwili publikacji jego nowej wersji.

  4. Brak możliwości wyegzekwowania przez Adips części Regulaminu, nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania tej części Regulaminu.

  5. Jakiekolwiek zwolnienie lub aneks do Regulaminu odnoszące się do wybranego Użytkownika, wymagają formy pisemnej.

  6. Użytkownik nie będzie przekazywał jakichkolwiek praw i/lub obowiązków wynikających z Regulaminu jakiejkolwiek innej Osobie bez zgody Adips.

  7. Wszelkie prawa oraz zobowiązania Adips wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać swobodnie przepisane przez Adips w powiązaniu z fuzją, przejęciem, sprzedażą aktywów i/lub poprzez operacje wynikające z przepisów prawa i/lub w inny sposób.

  8. W przypadku zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz Adips.

 11. Załączniki
  1. Polityka prywatności